Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

 • Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan)
 • Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan)
 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα
 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
 • Βusiness to Business Μάρκετινγκ
 • Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct Marketing)
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Franchising
 • Σύγχρονο Management
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
 • κ. α.

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting