Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

  • Αξιολόγηση απόδοσης
  • Μελέτες διερεύνησης εσωτερικού κλίματος
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης Α.Π.
  • Επιλογή προσωπικού
  • Πολιτική αμοιβών
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Υποκίνηση

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting