Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη

  • Προσδιορισμός χρηματοδοτικών αναγκών
  • Επιλογή μορφών χρηματοδότησης
  • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
  • Ανάλυση κόστους λειτουργίας
  • Ανάλυση κόστους κεφαλαίου
  • Αξιολόγηση λειτουργικής οργάνωσης λογιστηρίου
  • Οργάνωση διαδικασίας προϋπολογισμού
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
  • Ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις
  • Risk Management
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting