Στρατηγικής & Ανταγωνιστικότητας

INSTITUTE FOR STRATEGY & COMPETITIVENESS

Οι περισσότερες αναλύσεις για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη επικεντρώνονται στις μακροοικονομικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που συμβάλουν στην επιτυχία μιας οικονομίας.

Είναι βέβαιο ότι μία σταθερή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, ένα επαρκές και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, ένα δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο και η κοινωνική πρόοδος αποτελούν συστατικά στοιχεία μιας υγιούς οικονομίας. Αυτές οι συνθήκες, αν και αναγκαίες, δεν επαρκούν για την δημιουργία πλούτου και ευημερίας. Το κατά πόσο η οικονομική ευημερία μπορεί να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί στο μέλλον εξαρτάται από μικροοικονομικά στοιχεία όπως η λειτουργία και η στρατηγική της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό και η ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα δεν είναι στα επίπεδα που όλοι θα θέλαμε. Το 2005, η Ελλάδα κατατάχτηκε στην 40η θέση στο δείκτη επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας.

Η λειτουργία και στρατηγική της επιχείρησης είναι στενά συνδεδεμένα με την καινοτομία. Και σε αυτόν τον τομέα όμως η Ελλάδα έχει μέτριες επιδόσεις. Συγκεκριμένα στον δείκτη λειτουργίας και στρατηγικής της επιχείρησης, ο οποίος διαμορφώνεται από την ποσότητα και ποιότητα των τοπικών προμηθευτών και από την υιοθέτηση εξελιγμένων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 47η θέση μεταξύ 117 χωρών και μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και βέβαια οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στους τομείς αυτούς εάν δεν διαθέτουν τα στελέχη που θα γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα της στρατηγικής και της ανταγωνιστικότητας.

Έτσι σήμερα το GEORGAKAS CONSULTING GROUP ιδρύει μεταξύ άλλων το GECON® INSTITUTE FOR STRATEGY and COMPETITIVENESS προκειμένου να συμβάλει στην θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη των τομέων της στρατηγικής και ανταγωνιστικότητας, εμπλουτίζοντας παράλληλα την αγορά με στελέχη που θα έχουν βαθιά γνώση των αντικειμένων αυτών.
 


Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting