Αξίες

Η GECON έχοντας ως φιλοσοφία την ενδυνάμωση των άυλων περιουσιακών της στοιχείων (φήμη-ανθρώπινο δυναμικό-stakeholders-διάχυση επιχειρηματικής γνώσης) εμπλουτίζει συνεχώς την υποδομή της ως LEARNING ORGANIZATION, παρέχοντας υψηλού γνωστικού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Η έννοια του LEARNING ORGANIZATION μεταφράζεται από:

  • την υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών αξιών που καθοδηγούν το όραμά της,
  • την υψηλού επιπέδου επιστημονική ομάδα συνεργατών & στελεχών που διαθέτει,
  • την ανάπτυξη εστιασμένης στρατηγικής,
  • την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών,
  • τις ενέργειες εξωστρέφειας που συστηματικά σχεδιάζει και υλοποιεί, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης,
  • τη συνεχή ενδυνάμωση & ανάπτυξη του δικτύου της, με προσανατολισμό στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων

Κωφίδου 8, 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 344091, F. 2310 344046, E. info@gecon.gr
8 Kofidou str, 55236 Panorama, Thessaloniki, Greece, Τ. +30 2310 344091, F. +30 2310 344046, E. info@gecon.gr
© 2007 Gecon Consulting